Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BijMartijn Hypotheken
Artikel 1: Definities
1.1 Financiële Dienstverlener:
BijMartijn Hypotheken gevestigd te Tilburg aan Heile Schoorstraat 1, 5018 EC, hierna
te noemen: “BijMartijn Hypotheken”.
1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie BijMartijn Hypotheken enige offerte heeft
verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan BijMartijn Hypotheken verstrekte Opdracht om te adviseren
over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product alsmede het geven
van uitvoering aan een tussen Opdrachtgever en BijMartijn Hypotheken
overeengekomen abonnement.
1.4 Abonnement
Tussen Opdrachtgever en BijMartijn Hypotheken overeengekomen opdracht van
dienstverlening inhoudende het, conform in het abonnement opgenomen voorwaarden,
gedurende een bepaalde termijn begeleiden van Opdrachtgever bij het onderhoud en
uitvoering van door Opdrachtgever in de abonnementsvoorwaarden gespecificeerde
afgesloten financiële producten.
1.5 Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel
andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover
BijMartijn Hypotheken adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op basis van een
overeenkomst beheert.
1.6 Aanbieder:
De leverancier van een financieel product.
Artikel 2: Opdracht
2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en BijMartijn Hypotheken wordt geacht tot
stand te zijn gekomen op het moment dat BijMartijn Hypotheken een Opdracht
schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. BijMartijn
Hypotheken is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van
redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte
aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
2.2 Alle aan BijMartijn Hypotheken verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met
BijMartijn Hypotheken en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van
Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij BijMartijn Hypotheken
werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
2.3
Aan BijMartijn Hypotheken verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot
inspanningsverplichtingen van BijMartijn Hypotheken, niet tot resultaatsverplichtingen,tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn
overeengekomen anders blijkt.
2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door BijMartijn Hypotheken opgegeven
termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te
beschouwen als fatale termijn.
2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of
vennoten van BijMartijn Hypotheken en alle voor haar werkzame personen. De
toepasselijkheid daarvan
blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame
personen niet meer voor BijMartijn Hypotheken werkzaam zijn.
2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van
een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van
toepassing, tenzij deze door BijMartijn Hypotheken zonder voorbehoud en schriftelijk
zijn aanvaard.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen BijMartijn Hypotheken
3.1 Door BijMartijn Hypotheken namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde
aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven,
vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.
3.2 Aan door BijMartijn Hypotheken gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten
van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten
van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen
dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan
tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft
uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan BijMartijn Hypotheken een
definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
3.3
Door BijMartijn Hypotheken aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn
momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat
moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft
uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan BijMartijn Hypotheken een
definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
Artikel 4: Communicatie
4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan BijMartijn Hypotheken heeft
verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht BijMartijn Hypotheken heeft
bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een
automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door
BijMartijn Hypotheken verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd
als een door BijMartijn Hypotheken gegeven advies in het kader van een aan haar
verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van BijMartijn Hypotheken
het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever
toegespitst advies betreft.4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan BijMartijn Hypotheken heeft bekend
gemaakt, mag BijMartijn Hypotheken erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is
op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen
diens e-mailadres.
Artikel 5: Inschakeling derden
5.1 Het is BijMartijn Hypotheken toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte
Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze
derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
5.2 Voor zover BijMartijn Hypotheken bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht
gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder
begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel
mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de
betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BijMartijn Hypotheken is
niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
5.3 BijMartijn Hypotheken is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers,
verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte
Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de
zin van het hiervoor in artikel 5.2.
bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.
Artikel 6: Honorarium en betaling
6.1 Het voor haar dienstverlening aan BijMartijn Hypotheken toekomende honorarium kan
begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen
bedragen of er kan tussen BijMartijn Hypotheken en Opdrachtgever een uurtarief, een
vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie
daarvan.
6.2 BijMartijn Hypotheken is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele
abonnements- kosten, jaarlijks
per 1 januari te verhogen conform de
consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens
een vast percentage zoals overeengekomen door BijMartijn Hypotheken en
opdrachtgever.
6.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd
aan
Opdrachtgever
doorberekend.
BijMartijn
Hypotheken
is
gerechtigd
overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van
de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de
uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van
BijMartijn Hypotheken beïnvloeden.
6.4 In het geval BijMartijn Hypotheken werkt op declaratiebasis kan een voorschot in
rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens
BijMartijn Hypotheken start met de uitvoering van de Opdracht
6.5 Facturen van BijMartijn Hypotheken dienen door Opdrachtgever te worden betaald
binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door BijMartijn Hypothekenvoorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders
vermeldt.
6.6 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies
niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in
geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen
betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien
besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten
hypotheek betrekking heeft over te gaan. BijMartijn Hypotheken is in deze gevallen
nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.
6.7 Verrekening door Opdrachtgever van door BijMartijn Hypotheken voor haar
dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde
tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met
een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de
tegenvordering door BijMartijn Hypotheken uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is
erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
6.8 Indien Opdrachtgever de door BijMartijn Hypotheken in rekening gebrachte bedragen
niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een
voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de
wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig
blijft om het openstaande bedrag aan BijMartijn Hypotheken te voldoen kan BijMartijn
Hypotheken de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval
Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00

en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:


6.9
Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van € 40,00;
Over de volgende € 2.500,00: 10%;
Over de volgende € 5.000,00: 5% – Over de volgende € 190.000,00: 1%
Over het meerdere: 0,5%
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
6.10 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van
BijMartijn Hypotheken aanleiding geeft, is BijMartijn Hypotheken bevoegd om de
levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende
zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.
Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie
verstrekken aan BijMartijn Hypotheken die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering
van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te
worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de
gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de
bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat BijMartijnHypotheken haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten
financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.
7.2 BijMartijn Hypotheken kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem
rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt
naleeft.
7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van
BijMartijn Hypotheken zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan
zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is BijMartijn Hypotheken bevoegd over te
gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.
7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle
door hem aan BijMartijn Hypotheken verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of
volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat BijMartijn Hypotheken meer tijd
of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast BijMartijn
Hypotheken het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten
door aan Opdrachtgever.
7.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven
op basis waarvan BijMartijn Hypotheken de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de
Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de
verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd
zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.
Artikel 8: Aansprakelijkheid van BijMartijn Hypotheken
8.1 Iedere aansprakelijkheid van BijMartijn Hypotheken alsmede van haar bestuurders, haar
werknemers en de door BijMartijn Hypotheken bij de uitvoering van de Opdracht
ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BijMartijn Hypotheken wordt
uitgekeerd, inclusief het door BijMartijn Hypotheken te dragen eigen risico. Op verzoek
wordt
aan
belanghebbenden
nadere
informatie
over
de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
BijMartijn Hypotheken in een specifiek geval geen dekking verleent, is de
aansprakelijkheid van BijMartijn Hypotheken alsmede van haar bestuurders, haar
werknemers en de door BijMartijn Hypotheken bij de uitvoering van de Opdracht
ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht
die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening
gebrachte honorarium. Indien BijMartijn Hypotheken geen honorarium voor haar
dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid
van BijMartijn Hypotheken en de hare beperkt tot de door de Aanbieder aan
Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van
Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor
Opdrachtgever geen rechten ontlenen.8.4 BijMartijn Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de
Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of
ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
8.5 BijMartijn Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die
voortvloeit uit fouten in door BijMartijn Hypotheken gebruikte software of andere
computerprogrammatuur.
8.6 BijMartijn Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die
voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan BijMartijn Hypotheken
verzonden (email)berichten BijMartijn Hypotheken niet hebben bereikt.
8.7 BijMartijn Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die
voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening
gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van BijMartijn
Hypotheken, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.
8.8 BijMartijn Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het
gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij
overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.
8.9 BijMartijn Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die
veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de
voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de
geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.
8.10 In het geval BijMartijn Hypotheken adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting
van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van
uit maakt, verschaft BijMartijn Hypotheken een prognose ten aanzien van de mogelijk
te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie.
BijMartijn Hypotheken is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of
derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling
van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit
e.d. van financiële producten. Voorts is BijMartijn Hypotheken niet aansprakelijk voor
schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder
wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen
resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van BijMartijn Hypotheken
voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar
ondergeschikten.
8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met BijMartijn
Hypotheken indien BijMartijn Hypotheken zelfs na deugdelijke ingebrekestelling
toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te
voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding
en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door
Opdrachtgever te worden nagekomen.
Artikel 9: Overmacht9.1 BijMartijn Hypotheken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit
voor BijMartijn Hypotheken redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten
toedoen van BijMartijn Hypotheken ontstane veranderingen in de bij het aangaan der
verplichtingen bestaande omstandigheden.
9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van BijMartijn Hypotheken geldt in
ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim
en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of
andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer,
oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst
en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer
van BijMartijn Hypotheken kan worden gevergd.
Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens
10.1 Door Opdrachtgever aan BijMartijn Hypotheken verstrekte persoonsgegevens zullen
door BijMartijn Hypotheken niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere
doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of
door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover
BijMartijn Hypotheken op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar
bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe
aangewezen instantie te verstrekken.
10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in
enige mailinglist e.d. van BijMartijn Hypotheken, zal BijMartijn Hypotheken de
betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het
betreffende bestand verwijderen.
Artikel 11: Klachteninstituut
11.1 BijMartijn Hypotheken is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KIFID) onder nummer [*]. Een geschil voortvloeiend uit offertes,
aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van
toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden
voorgelegd aan hetzij de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
11.2 BijMartijn Hypotheken conformeert zich op voorhand aan een door de
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover
het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven
vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd
geldelijk belang te boven gaat, heeft BijMartijn Hypotheken de mogelijkheid om niet
mee te werken aan een bindend advies.
Artikel 12: Verval van recht
12.1 Klachten met betrekking tot door BijMartijn Hypotheken verrichte werkzaamheden of de
hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval
van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie
of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze
kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de
prestatie van BijMartijn Hypotheken, te worden ingediend bij BijMartijn Hypotheken. Hetindienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever
op.
12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde
dan ook in verband met door BijMartijn Hypotheken verrichte werkzaamheden,
vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
Artikel 13: Diversen
13.1 Op alle door BijMartijn Hypotheken uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op
de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen BijMartijn Hypotheken en Opdrachtgever
gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald,
prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
13.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden
afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden BijMartijn
Hypotheken slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen BijMartijn
Hypotheken en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen
de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun
gelding onverkort behouden.
13.5 BijMartijn Hypotheken is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden
tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval BijMartijn Hypotheken tot tussentijdse
wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige
toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd
binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende
wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te
maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde
algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de
algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door BijMartijn
Hypotheken genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.